Program i wiesz jak - Soundbar czyli idealny system nagłośnienia do TV - odcinek 6

Program i wiesz jak - Soundbar czyli idealny system nagłośnienia do TV - odcinek 6

Wzornictwo mieszkań

Program i wiesz jak - Soundbar czyli idealny system nagłośnienia do TV - odcinek 6


Articles about Wzornictwo mieszkań

What articles can you find about Wzornictwo mieszkań:

Sodobna infrastruktura za ravnanje z odpadki

Zbiranje ločenih frakcij (papir, karton, embalaža) omogočamo pri uporabniku doma (lastni zabojniki za embalažo in od 2013 tudi za papir) ali na 2.535 zbiralnicah po vsem mestu, sestavljenih iz treh barvno razpoznavnih 1100-litrskih zabojnikov za zbiranje papirja in kartona. Zbiranje preostanka odpadkov in bioloških odpadkov zagotavljamo v ločenih zabojnikih različnih prostornin. Ena zbiralnica je namenjena 112 prebivalcem, kar je enkrat več, kot zahteva nacionalna zakonodaja.

Podzemne zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov

Od leta 2008 s podzemnimi zbiralnicami v središču Ljubljane nadomeščamo običajne zabojnike in s tem racionaliziramo upravljanje z odpadki in lepšamo podobo mesta. Steklo, embalažo in papir lahko odloži vsak, za odlaganje bioloških in preostalih odpadkov pa je potrebno imeti kartico, ki jo brezplačno prejmejo vsi okoliški gospodinjski odjemalci. Trenutno je postavljenih 47 tovrstnih zbiralnic, načrtujemo jih še 40. V izgradnjo podzemnih zbiralnic na 44. lokacijah smo do leta 2012 vložili 5.443.912,91 €, za dokončanje projekta pa ocenjujemo, da bo potrebnih še približno 5.000.000 EUR. Projekt se je izkazal za zelo uspešnega in ga kot dobro prakso predstavljamo tudi drugim mestom. 

V letu 2012 smo presegli zastavljene načrte

Vsako leto pripravimo tudi Program ravnanja s komunalnimi odpadki z merljivimi kazalci – v letu 2012 smo presegli načrte pri zbiranju bioloških odpadkov in zbranih frakcij. Leta 2012 smo zbrali 100.053 ton odpadkov (255,7 kg/prebivalca), od tega ločeno zbranih in izločenih 46.949 ton (167 kg/prebivalca).

Načrtovano količino smo presegli za:

V letu 2012 dosegli 47 % reciklažo odpadkov, junija 2013 pa je v masi na prebivalca zbranih odpadkov delež ločeno zbranih odpadkov znašal celo 53 %. Tako pričakujemo, da bomo do leta 2016 dosegli ali celo presegli cilj, ki je 60 % delež ločeno zbranih in izločenih odpadkov. Vse količine se nanašajo na odpadke, zbrane v gospodinjstvih.

Tabela: Dosedanje in načrtovane količine ločeno zbranih frakcij v Ljubljani (2007-2016)

V preteklem komunikacijskem obdobju smo pozornost namenjali komuniciranju ločenega zbiranja embalaže, bioloških odpadkov, stekla, papirja in kosovnih odpadkov. V obdobju 2014-2016 bodo naše aktivnosti usmerjene v preprečevanje nastajanja odpadkov (zavržena hrana), ponovno uporabo in pravilno ravnanje z električno/elektronsko opremo ter nevarnimi odpadki.

Zmanjševanje količin odpadkov

Leta 2012 se je količina proizvedenih odpadkov na prebivalca v primerjavi z 2011 znižala za 31 kilogramov (406 v letu 2009, 407 v 2010, 385 kg v 2011, 354 kg v 2012). Zmanjševanje količin je posledica lažje dostopne infrastrukture (med drugim zbiranje embalaže in papirja od vrat do vrat oz. pri uporabniku doma) in intenzivnih komunikacijskih dejavnosti.

UkrepiEmbalaža – zbiranje na izvoru

Letos smo uvedli prijaznejši in enostavnejši način zbiranja embalaže za uporabnika, s katerim povečujemo zbrane količine. Uporabnikom smo v letu 2012 razdelili 21.198 240-in 5.535 1100-litrskih zabojnikov za embalažo. Občani z lastnimi zabojniki pred svojimi stavbami zbirajo preostanek odpadkov, biorazgradljive odpadke in embalažo, če želijo, tudi papir. Na 24.183 prevzemnih mestih stoji 26.733 zabojnikov za embalažo. V uvajanje tako spremenjenega sistema zbiranja bo podjetje v letu 2012 in letu 2013 vložilo pribl. 3.000.000 €.

V 2012 je bila količina zbrane embalaže 24,40 kg/prebivalca, pričakujemo, da se bo količina povečala na 35 kg/prebivalca do konca leta 2013. Leta 2016 bomo zbrali več kot 55 kg embalaže na prebivalca oz. količino komunalne embalaže, kot je bila dana na trg, na prebivalca.

Biološki odpadki – zbiranje na izvoru

V sistem zbiranja bioloških odpadkov je vključenih 94% prebivalcev. Odpadke zbiramo v 19.165 zabojnikih na 15.944 prevzemnih mestih. Količina bioloških odpadkov je bila v 2011 66,45 kg/prebivalca (v 2011 66,45 kg/prebivalca). Leta 2016 bomo zbrali 80 kg BIO odpadkov/prebivalca.

Ločene frakcije (embalaža, papir in steklo) – prinašalni sistem

Zbiralnice imamo postavljene na 2.535 mestih. Sestavljene so iz 1100-litrskih zabojnikov za zbiranje papirja in kartona, embalaže in stekla. Ena zbiralnica je namenjena 112 prebivalcem, kar je enkrat več, kot zahteva nacionalna zakonodaja.

V letu 2012 smo zbrali 18.458 ton (v letu 2011 16.684 ton) ločenih frakcij, kar znaša 65,22 kg/prebivalca. Do 2016 bomo količino povečali za 20%.

Nevarni odpadki – prinašalni sistem

Leta 2012 smo v gospodinjstvih zbrali 111 ton

Source: http://www.kostak.si/vpra%C5%A1anja-in-odgovori-glede-odpadkov.htmlKdo so uporabniki in hkrati plačniki smetarine?

Vsi povzročitelji, ki stalno ali občasno živijo na območju, kjer je urejeno redno zbiranje in odvoz odpadkov v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

Kako lahko zamenjate posode za odpadke?

Uporabnik lahko zaprosi za zamenjavo posode zaradi dotrajanosti ali pa zaradi zamenjave skupinske posode za individualno.

Posode menjamo glede na število članov gospodinjstva: – 1-3 osebe = 120 l posoda, – 4 ali več oseb = 240 l posoda.

Doplačilo stranke pri zamenjavi posod ni potrebno, vendar tudi ne vračamo denarja, če gre za zamenjavo večje posode za manjšo.

 Zamenjava skupinske posode

Ker postopoma zamenjujemo skupinske posode z individualnimi, se v primeru zamenjave pošlje vsem uporabnikom (razen pri blokih) obvestilo o datumu zamenjave.  Uporabnikom se dostavijo manjše posode, glede na število članov v posameznem gospodinjstvu.

Zakaj mi niso pobrali črne vreče za smeti?

Ker morajo biti skladno z določili odloka vsi odpadki v tipiziranih posodah. Izjemoma se lahko  večja količina odpadkov odloži v posebne zelene vrečke z napisom KOSTAK. Kupite jih lahko:

Kdo je dolžen vzdrževati čistočo pri posodah?

Uporabnik je dolžan na lokacijah posod za mešane odpadke sam skrbeti za urejenost, na ekoloških otokih pa izvajalec torej družba Kostak d.d.

Ali smemo polniti posodo tako, da pokrov ni zaprt?

NE. Pokrov na posodi mora biti obvezno zaprt. V kolikor posoda ni dovolj velika, se stranko najprej samo opozori, nadalje pa se napiše prijava pristojnim inšpekcijskim službam oziroma komunalnemu nadzorniku.

Kaj je ločeno zbiranje odpadkov in kateri odpadki se zbirajo ločeno?

Je ločevanje odpadkov na izvoru nastanka v gospodinjstvu, ter odlaganje v posamezne namenske posode na ekoloških otokih oz. zbiralnicah. Ločeno se zbirajo tisti odpadki, ki jih lahko recikliramo in ponovno uporabimo, in sicer papir, steklo, embalaža (plastenke, pločevinke, sestavljena embalaža (tetrapak)), biološki in ostali odpadki.

Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov? 

Enkrat letno imajo vsa gospodinjstva v občini Krško in občini Kostanjevica na Krki možnost naročila odvoza kosovnih odpadkov brezplačno, vendar ne več kot 3 m3.

Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov lahko oddate s tem elektronskim obrazcem in na telefonskih številkah:

Ob naročilu boste prejeli dodatne informacije oziroma navodila glede odvoza. Odvoz bo predvidoma realiziran v 14. dneh od dneva naročila. O točnem datumu in času vas telefonsko obvestimo.

Kaj sodi k nevarnim odpadkom in kdaj se zbirajo?

Nevarni odpadki so: baterije, akumulatorji, škropiva, zdravila, olja, čistila in kozmetika, ostanki lakov in barv. Nevarne odpadke zbiramo v jeseni, praviloma v mesecu septembru. O natančnem datumu zbiranja uporabnike in o samem poteku akcije obveščamo na zadnji strani računov za obračun komunalnih storitev. Pri oddaji nevarnih odpadkov ni potrebno nikakršno plačilo, ker je ravnanje z nevarnimi odpadki všteto v smetarino. Vendar bi radi opozorili, da sprejemamo nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih. Obrtniki ali podjetja, pri katerih nastajajo nevarni odpadki kot posledica opravljanja dejavnosti, morajo sama poskrbeti za tovrstni odpad.

Source: http://www.ljubljana.si/si/zelena-prestolnica/zelene-tocke/20-trajnostnih-projektov-mol/loceno-zbiranje-odpadkov/

дизайн квартири