Week 4

Week 4

PRIMERI CEN DELUJEMO PO CELOTNI SLOVENIJI IZKUŠNJE

RAČUNOVODSKE INFORMACIJE POTREBNE ZA POSLOVODNO ODLOČANJE - STROŠKI

Dobrih poslovnih odločitev si ni mogoče zamisliti brez poznavanja stroškov. Informacije o stroških nam daje stroškovno računovodstvo. Stroškovno računovodstvo mora biti pravilno organizirano, da lahko daje ustrezne in pravočasne informacije.

Čezdalje večji pomen pridobiva načrtovanje stroškov, ker olajša začetne odločitve in podano je sodilo za presojanje uresničenih stroškov. V zvezi s tem se pojavlja problem odgovornosti za stroške.

Stroške tako lahko raziskujemo in iščemo izboljšave. Stroške ne obravnavamo samo po obsegu in vrstah, temveč preučujemo kako se gibljejo glede na obseg poslovanja, primerjamo stroške v obdobjih in potrebnost posameznih vrst stroškov.

RELATIVNOST RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ O STROšKIH RAZVRŠČANJE STROŠKOV NARAVNE VRSTE STROŠKOV ČASOVNI VIDIK, T.J. NAČRTOVANI STROŠKI IN URESNIČENI STROŠKI IZVIRNI IN IZPELJANI STROŠKI NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI STALNI IN SPREMENLJIVI STROŠKI STROŠKI PROIZVAJANJA IN NEPROIZVAJANJA STROŠKI UČINKOV IN STROŠKI OBDOBJA ODLUČOJOČI IN NEODLOČUJOČI STROŠKI DODATNI IN MEJNI STROŠKI OPORTUNITETNI STROŠKI OBVLADLJIVI IN NEOBLVLADLJIVI STROŠKI POMEN POSAMEZNE VRSTE STROŠKOV ZA POSLOVNE ODLOČITVE PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KALKULACIJA STROŠKOV DELITVENE KALKULACIJE STROŠKOV KALKULACIJE Z DODATKI POSREDNIH STROŠKOV METODA KALKULIRANJA STROŠKOV NA PODLAGI AKTIVNOSTI GLAVNA VSEBINA METODE KALKULIRANJA STROŠKOV NA PODLAGI AKTIVNOSTI NAČIN UVAJANJA METODE KALKULIRANJA STROŠKOV NA PODLAGI AKTIVNOSTI V PRAKSO PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED DOSEDANJIMI METODAMI KALKULIRANJA STROŠKOV IN METODO KALKULIRANJA STROŠKOV NA PODLAGI AKTIVNOSTI KLASIČNA METODA ABC METODA METODA CILJNIH STROŠKOV - RAZLOGI ZA UVEDBO ZAMISEL CILJNIH STROŠKOV - OPREDELITEV POJMA CILJNI STROŠKI PRIMERJAVA METODE CILJNIH STROŠKOV IN TRADICIONALNE METODE DOLOČANJA PRODAJNE CENE PODROČJA UPORABE ZAMISLI CILJNIH STROŠKIH KORAKI ZAMISLI CILJNIH STROŠKOV DOLOČITEV CILJNIH STROŠKOV ODŠTEVALNA METODA PRIŠTEVALNA METODA PRIŠTEVALNA METODA, KI TEMELJI NA PODOBNOSTI PROIZVODA PRIŠTEVALNA METODA, KI TEMELJI NA NOVI ZAMISLI PROIZVODA ZDRUŽENA METODA RAZPOREJANJE CILJNIH STROŠKOV NA PROIZVODE METODE KI PODPIRAJO OPREDELJEVANJE CILJNIH STROŠKOV METODA UGOTAVLJANJA TRŽNO ZAHTEVANIH LASTNOSTI METODA RAZVIJANJA KAKOVOSTI PROIZVODA METODA IZPELJEVANJE KORISTNOSTI PROIZVODA METODA HKRATNEGA IZPELJEVANJA REŠITEV METODA KALKULIRANJA STROŠKOV NA PODLAGI AKTIVNOSTI VKLJUČEVANJE CILJNIH STROŠKOV V UREDITEV ODLOČANJA METODA JUST IN TIME METODA NENEHNEGA IZBOLJŠEVANJA PROCESOV METODA ODLOČANJA NA PODLAGI ROKOV ENOSTAVEN ZGLED OPREDELJEVANJA CILJNIH STROŠKOV

RELATIVNOST RAČUNOVODSKIH INFORMACIJ O STROšKIH

Stroški so cenovno izraženi potroški prvin poslovnega procesa. Torej so zmnožek potroškov delovnih sredstvev, predmetov dela, storitev in delovne sile z njihovimi cenami.

O stroških ne moremo govoriti kadar :

Nimamo opravka s prvinami poslovnega procesa Se prvina ne troši, čeprav je navzoča Prvine ni mogoče izraziti vrednostno ali za priskrbo niso potrebna denarna sredstva Cenovno izraženi potroški niso smiselno povezani z nastajanjem učinkov Cenovno izraženi potroški prvin presegajo utemeljen znesek

Poznavanje kriterijev za določanje stroškov je potrebno zato, da vemo kateri znesek je strošek in kateri odho

Source:http://www.pavliha.org/poslovodno_racunovodstvo/stroski.htmWatch video:

Christopher Hitchens on Margaret Thatcher, Ronald Reagan, and Economics (1987)

стоимость лечения в германии
Obračun potnih stroškov

Obračun potnih stroškov je potrebno izpolniti tako, da predstavlja verodostojno knjigovodsko listino. Obračun potnih stroškov je potrebno izdelati za vsako službeno pot posebej ali izdelati mesečni obračun potnih stroškov.

Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti med drugimi tudi povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Izpolnjen potni nalog in k obračunu potnih stroškov priloženi računi v zvezi s prevozom in prenočevanjem so po 5. in 6. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja pogoj za neobdavčeno povračilo potnih stroškov prevoza in prenočevanja na službenem potovanju. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.

Po vrnitvi s službenega potovanja je treba v čim krajšem času (na primer v dveh delovnih dneh) izpolniti (pisno ali elektronsko) obračun potnih stroškov in ga predložiti svojemu nadrejenemu ali računovodstvu. Priporočljivo je, da je rok predložitve obračuna določen v internem pravilniku o službenih potovanjih. Obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju v tujino, se po določilih 20. člena Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino predloži nadrejenemu naslednji dan po končanem službenem potovanju, najpozneje pa v 7 dneh po končanem potovanju. Nadrejeni je dolžan celotno dokumentacijo ter morebitni ostanek sredstev predložiti računovodstvu v roku 7 dni po prejemu obračunov.

Obračun mesečnih potnih stroškov je potrebno sestaviti kot en obračun potnih stroškov za vse službene poti za cel mesec. Rok predložitve tega obračuna nadrejenemu ali računovodstvu je priporočljivo določiti v internem pravilniku o službenih potovanjih. Daljšega obdobja sestavitve obračuna potnih stroškov od enega meseca se ne priporoča.

Obračun potnih stroškov v pisni obliki se lahko sestavi na isti strani lista kot potni nalog (na primer: potni nalog je na zgornji polovici, obračun potnih stroškov pa na spodnji polovici lista). Obračun potnih stroškov se lahko sestavi tudi na hrbtni strani potnega naloga ali pa na posebnem listu in se priloži k potnemu nalogu. Če se sestavlja mesečni obračun potnih stroškov, ga je potrebno po preteku meseca priložiti k potnim nalogom, izdanim za ta mesec. Obračun potnih stroškov se lahko sestavi tudi v elektronski obliki.

Potnih stroškov se od 27. 12. 2011 dalje zaposlenemu ne sme več izplačevati v gotovini (23.a člen Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku), zato je potrebno potne stroške zaposlenemu nakazati na njegov transakcijski račun ali jih izplačati skupaj s plačo.

Izjemoma se neobdavčeni potni stroški do višine v uredbi lahko izplačajo v gotovini, če gre za:

K obračunu potnih nalogov je priporočljivo priložiti čim več prilog in dokumentov iz katerih je razvidno, da je bilo potovanje dejansko opravljeno (potrdila o plačani cestnini v tujini, računi za tunelske pristojbine in mostnine, vstopnice za sejme, računi za nočitve, računi za parkirnine, računi za taksiste, parkirni listki, vstopnice za sejme, vabilo poslovnega partnerja, njegova vizitka, propagandno gradivo, računi za nočitve, zapisnik poslovnega sestanka, odgovor na ponudbo ali sklenjena pogodba …). Kot obvezno prilogo k obračunu potnih stroškov je potrebno podati račune in druge dokumente kot potrdilo izdatkov, ki jih je zaposleni plačal na službeni poti. Stroške, ki jih je imel zaposleni na službeni poti, se povrne samo na podlagi priloženih računov k obračunu potnih stroškov, sicer zaposleni nima pravice do povrnitve nastalih stroškov.

Zaposlenemu je potrebno za službeno potovanje povrniti plačila stroškov za:

Zaposlenemu je potrebno povrniti stroške za nakup letne, mesečne ali tedenske vinjete za uporabo avtocest, ki jo zaposleni uporablja tudi za privatne namene. To je možno pri prvi (ali tudi kakšni kasnejši) službeni poti, ki poteka preko ceste, za uporabo katere je potrebna vinjeta. Račun za vinjeto zaposleni priloži k obračunu potnih stroškov (pojasnilo DURS z dne 30. 7. 2008). Povračilo stroškov za nakup vinjete je pravica zaposlenega, ki mu pripada skladno z delovnopravno zakonodajo. Če delodajalec zaposlenemu ne povrne stroškov za nakup vinjete, so ti stroški za delavca iztožljivi.

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa višino za:

Povračila stroškov za službena potovanja v tujino ureja Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence v državnih organih. Poleg tega pa se uporablja tudi pri določanju višine neobdavčenih dnevnic za ostale zaposlene v Sloveniji. To pa je določeno v 4. členu Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Pogoj za upravičenost do povračila stroškov službenega potovanja v tujino po 2. in 12. členu Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino je nalog za službeno potovanje.

Podatki, katere mora vsebovati obračun potnih stroškov so:

Source:http://www.potninalog.info/obracun-potnih-stroskov